Algemeen

Kinderpraktijk bij Kee is opgericht door Karin E. E. Stolk – Tangenbergh, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62710109
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Cliënt: het te begeleiden/coachen kind
– Ouders: de ouder(s)/verzorger(s) van dit kind (cliënt)
– Coach/therapeut: Karin Stolk – Tangenbergh, eigenaar en oprichter kinderpraktijk bij Kee.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kinderpraktijk bij Kee en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kinderpraktijk bij Kee, voor de uitvoering waarvan derden dienen te betrokken.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van Kinderpraktijk bij Kee (www.bijkee.nl) en/of zijn op te vragen bij Kinderpraktijk bij Kee. Leerondersteuning is zonder btw, trainingen en workshops met 21% btw. Kort overleg, na de begeleiding, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Wanneer er in een afgesproken traject toch wat meer sessies nodig zijn wordt er een afspraak gemaakt voor een voortgangsgesprek. Hiervoor wordt het gangbare uurtarief gerekend.
Verslaglegging is niet inbegrepen bij een screening/intake (alleen bij het uitgebreide onderwijskundige onderzoek). Wilt u een verslag van een screening of andere sessie, dan rekent Kinderpraktijk bij Kee het gangbare uurtarief.
Kinderpraktijk bij Kee behoudt zich het recht voor het tarief te wijzigen op elk gewenst moment. Tariefswijzigingen worden minimaal één maand van tevoren via de website aangekondigd.
Kinderpraktijk bij Kee is géén gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er géén overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteunt Kinderpraktijk bij Kee de cliënt en ouders in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door ouders voor akkoord getekende intakeformulier door Kinderpraktijk bij Kee is ontvangen en geaccepteerd, dan wel wanneer Kinderpraktijk bij Kee een mondelinge afspraak schriftelijk heeft vastgelegd.
Bij Kinderpraktijk bij Kee moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende ouder er voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching/begeleiding of anderszins hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kinderpraktijk bij Kee kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Ouders dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kinderpraktijk bij Kee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kinderpraktijk bij Kee worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Kinderpraktijk bij Kee het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de ouders in rekening te brengen. Indien ouders en Kinderpraktijk bij Kee besluiten tot het starten van de reflexintegratie behandeling geeft de ouder toestemming voor lichamelijk contact ten behoeve van de uitvoering van de reflexintegratie oefeningen. Daarnaast heeft de ouder kennis genomen van MNRI, RMTi en MBL via de site en voorlichting bij Kinderpraktijk bij Kee. Ouder geeft tevens aan bereid te zijn thuis regelmatig te oefenen met het kind. Door deze regelmatige oefening ontstaat sneller het gewenste effect.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De coach/begeleider/therapeut is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is de coach/begeleider/therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach/begeleider/therapeut kan worden gevergd.
Kinderpraktijk bij Kee kan u doorverwijzen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van ouders en cliënt.

Geheimhouding

De privacyverklaring van Kinderpraktijk bij Kee is te vinden op de website www.bijkee.nl  
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van ouder en/of cliënt in gevaar brengen, dan zal Kinderpraktijk bij Kee dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt altijd eerst met de ouder besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan zowel per email als telefonisch.
Kinderpraktijk bij Kee behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de coach/begeleider/therapeut de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren.

Betalingsvoorwaarden

Kinderpraktijk bij Kee levert een factuur voor de ouders voor de geleverde dienst zoals overeengekomen is tussen beide partijen. Facturen dienen door de ouders van de cliënt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op de bankrekening van Kinderpraktijk bij Kee zoals vermeld op de factuur.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Kinderpraktijk bij Kee een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Kinderpraktijk bij Kee gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 5,00 per nota in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kinderpraktijk bij Kee, is Kinderpraktijk bij Kee genoodzaakt de vorderingen die zij op de ouders heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de ouders.
Bij een betalingsachterstand is Kinderpraktijk bij Kee gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Kinderpraktijk bij Kee is verplicht tot inspanning. Dit betekent dat Kinderpraktijk bij Kee alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die de ouder neemt voor de ouder en de cliënt zijn altijd eigen verantwoordelijkheid.
Het advies van Kinderpraktijk bij Kee is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kinderpraktijk bij Kee is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kinderpraktijk bij Kee, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kinderpraktijk bij Kee. Dit is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag.
Kinderpraktijk bij Kee kan de trampoline inzetten tijdens de sessies, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongelukken die hiermee gebeuren. Het gebruik van de trampoline is voor eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Klachtenprocedure

Kinderpraktijk bij Kee stelt alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Hierover kunt u in gesprek gaan met Kinderpraktijk bij Kee. Wanneer u uw klacht met Kinderpraktijk bij Kee communiceert zal zij uiteraard haar best doen om voor u en voor zichzelf tot een bevredigende oplossing te komen. Omdat Kinderpraktijk bij Kee is aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting. Meer informatie is te vinden op de website van Adiona.

Toepasselijkheid recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen ouders en Kinderpraktijk bij Kee waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.bijkee.nl en bevinden zich bij de begeleidingsovereenkomst. Ook zijn deze voorwaarden altijd in te zien in Kinderpraktijk bij Kee. Op verzoek mail ik u deze voorwaarden nogmaals.