Privacyreglement Kinderpraktijk Bij Kee, onder handelsnaam Bij Kee
Opgesteld door Karin Stolk – Tangenbergh, eigenaar van Kinderpraktijk Bij Kee.

Beste lezer,
Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Daarom hecht ik veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy reglement wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderpraktijk Bij Kee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Kinderpraktijk Bij Kee, eigenaar Karin E. E. Stolk – Tangenbergh, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van dit privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Kinderpraktijk Bij Kee onder handelsnaam Bij Kee, eigenaar Karin E. E. Stolk – Tangenbergh, wordt in dit document verder vermeld als Karin Stolk.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten (inclusief deelnemers aan een training/workshop)
Persoonsgegevens van klanten worden door Karin Stolk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– administratieve doeleinde
– communicatie over de begeleiding/training
– communicatie over diensten/producten
– om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– de begeleiding in de praktijk, deelname aan een training of workshop
– verzenden van de nieuwsbrief
– het eerste contact (inschrijving, aanmelding, maken van afspraak)

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karin Stolk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam
– achternaam
– adresgegevens
– (zakelijk) telefoonnummer
– (zakelijk) emailadres

Bij individuele begeleiding of een groepstraining of workshop, kan ook om de volgende persoonsgegevens van uw aangemelde zoon/dochter/leerling gevraagd worden:
– geboortedatum
– groep (klas)
– relevante begeleidingsinformatie betreft de ontwikkeling van zoon/dochter/leerling

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst de financiële administratie  (bv. factuurgegevens) 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens en (aanvullende) begeleidingsinformatie, worden minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar na afloop van de begeleiding bewaard en daarna verwijderd en/of vernietigd.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Karin Stolk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)
– informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook, Instagram

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Karin Stolk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– voornaam
– tussenvoegsel
– achternaam
– telefoonnummer
– emailadres
Uw persoonsgegevens worden door Karin Stolk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
Karin Stolk verstrekt alleen gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Karin Stolk gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie. Met deze partij (verwerker) maakt Karin Stolk hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Karin Stolk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (denk bijvoorbeeld aan de school van uw kind).
Ook verstrekt Karin Stolk geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder/verzorger.  Karin Stolk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Karin Stolk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging
Karin Stolk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft Karin Stolk bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– alle personen die namens Karin Stolk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (denk bv. aan een stagiaire)
– ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen
– encryptie van persoonsgegevens wanneer daar aanleiding toe is
– schriftelijke dossiers met daarin persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten archiefkast
Karn Stolk test en evalueer deze maatregelen regelmatig.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Karin Stolk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Karin Stolk.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte digitale gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Om gebruik te maken van deze rechten kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Wanneer u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens
Kinderpraktijk Bij Kee, onder handelsnaam Bij Kee
Kerklaan 100
2912 CL Nieuwerkerk aan den IJssel
info@bijkee.nl